• دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : انجمن صنفی شرکت های تبلیغات در ایران
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 43 (خرداد و تیر 1394)گفت و گوی این شماره: کاربردهای نورومارکتینگ و زیمت در گفت و گو با دکتر علی بشارت
 • دکترامیراخلاصی موضوع : برندسازی برای اشخاص
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش اول
 • مهندس لیلاکرد افشار موضوع : بازاریابی بین المللی-بازاریابی جهانی-بازاریابی-مذاکره
 • سرکار خانم مهرناز غفاری موضوع : از ریشه تا رنگ
 • رضا ایزدی موضوع : مشتریان شاکی
 • دکترساسان نصیری موضوع : مدیریت توسعه شرکتهای ایرانی
 • دکتر مسعود نصرت آبادی موضوع : مدیر نوروبیز از خانواده tmba
 • برندها و برندسازی موضوع : دنیای اقتصاد
 • دکتر بلوریان تهرانی موضوع : معرفی کتب
 • لیلا کرد افشار موضوع : مذاکره بین المللی
 • جناب آقای مهندس ناصر مرزبانی موضوع : کارآفرینی
 • استاد مهدی قراچه داغی موضوع : راه نفوذبردلها چگونه دیگران را متقاعد کنید
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول