• جناب آقای مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : آیا روند تحقیقات بازار از کمی به کیفی تغییر کرده است؟
 • مهندس مرزبانی موضوع : معرفی کتاب خلاقیت و کار افرینی دو بال پرواز ما
 • دكتر امين اسداللهي موضوع : نقشه راه بازاریابی
 • دکتر آسیاچی موضوع : رقابت در فروشندگی
 • معرفی بخش جدید رادیو صدای بازاریابی به نام نگاه بازار موضوع : نگاه بازار
 • سرکار خانم شیماعظیما موضوع : ارتباط بین نام برند و ماندگاری برند
 • سید سعید میرواحدی موضوع : چه کسانی کار افرین هستند؟
 • استاد رضا سراجی موضوع : طراحی المان های هویت برنددر مسیرشناخت برند
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : مصاحبه و استخدام برون سازمانی یا درون سازمانی؟
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : انجمن صنفی شرکت های تبلیغات در ایران
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با آقای خرمشاهی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • دکتر حمیده عطافر موضوع : تفاوت بازاریابی استراتژیک و غیر استراتژیک؟
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی
 • نژده هوانسیان موضوع : معضلات برند؟
 • مهندس خلیل جعفرپ یشه موضوع : ایین برندسازی برند