• دکترفرزاد مقدم موضوع : برندسازی در هفت گام
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • دکتر محمد ابراهیم محجوب موضوع : رابطه بین شناخت تاریخ و فرهنگ کشوربا عرضه و تقاضا
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 36 (مرداد و شهریور 1393)
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش اول
 • دکتر مسعود نصرت آبادی موضوع : مدیر نوروبیز از خانواده tmba
 • دکترساسان نصیری موضوع : مدیریت توسعه شرکتهای ایرانی
 • مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران موضوع : انتشارات بازارایابی
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • کارن امانی موضوع : سخنوری و سخنرانی
 • نژده هوانسیان موضوع : معضلات برند؟
 • جناب آقای دکتر حسین نوروزی موضوع : بازاریابی محتوا
 • دکترشاهین شاکری موضوع : اصول درست بازاریابی اینترنتی
 • جناب آقای شهاب طلایی موضوع : بازاریابی سیاسی
 • مجید اجاقی موضوع : فروشنده،فروش گام به گام بیمه عمر
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش اول)