• توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
  • دکتر فرهاد بدیع موضوع : صنعت پخش-بخش اول
  • مهندس مرزبانی موضوع : معرفی کتاب خلاقیت و کار افرینی دو بال پرواز ما
  • دکتر محسن ایلچی موضوع : نقش رسانه و تبلیغات