• مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • دکتر محسن نجارنیا موضوع : اهمیت و نقش مدیریت و سیستمی بودن کار و کسب ها
 • گوینده فریماه اولیایی موضوع : آداب 13 بدر برگرفته از کتاب طهران قدیم نوشته جعفر شهری
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس سویدانلوئی موضوع : سفر به خراسان شمالی
 • مهندس رحمتی موضوع : سفر به استان زنجان
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برند سازی تا رسیدن به اوج
 • نژده هوانسیان موضوع : معضلات برند؟
 • دکتر سحر گلکار موضوع : رفتارشهروندی برند ؟
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برند بخش اول
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت فروش
 • دکترحمیدطهماسبی فرد موضوع : برند-ارتباطات
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان -بخش اول
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • دکتر محسن ایلچی موضوع : نقش رسانه و تبلیغات