• دکتر سحر گلکار موضوع : رفتارشهروندی برند ؟
 • حمید سعیدی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • دکتر محسن نجارنیا موضوع : اهمیت و نقش مدیریت و سیستمی بودن کار و کسب ها
 • میراحمد امیرشاهی موضوع : برند
 • مهندس سعید محمدی موضوع : مدیریت وصول مطالبات و اعتبار سنجی
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت تبلیغات
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندینگ عاطفی
 • جناب آقای دکتر علیرضا داداشی موضوع : 20 گفتار فروش و بازاریابی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 52(آذر و دی 1395) میزگرد این شماره: اعتبارسنجی در شرکتهای پخش و توزیع در ایران
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد-روش های فروش-بخش اول
 • برندسازی یک هفته ای موضوع : متخصصان بدون مرز
 • سرکار خانم دکتر آرام طاعتی موضوع : بازاریابی انبوه در سیاست
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 36 (مرداد و شهریور 1393)
 • ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • دکتر مهرنوش دارینی موضوع : افسردگی شغلی؟و راهکارهای مقابله با آن؟
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : تخریب و آشوب برندهای موفق دنیا