• دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : موانع اصلی تولید؟
 • دکترنادر وهاب آقایی موضوع : شب نشینی
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش دوم
 • برندها و برندسازی موضوع : دنیای اقتصاد
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات بخش سوم
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر مسعود نصرت آبادی موضوع : مدیر نوروبیز از خانواده tmba
 • استاد ودایع موضوع : رویکرد زبان بدن در مذاکره
 • دکتر داودحسین آبادی ساده موضوع : تصویربرداری الکترو عصبی مغزدربازاریابی
 • دکتر آذر کفاش پور موضوع : معرفی کتاب
 • ابراهیم زارع پور موضوع : مذاکرات بازرگانی بین المللی
 • فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندسازی تا رسیدن به اوج
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : طراحی کمپین تبلیغاتی دیجیتال مارکتینگ