• دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان -بخش اول
 • استادمحسن میرزایی موضوع : 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بیمه
 • طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : برندینگ شخصی آنلاین
 • راهکارهای فروش از زبان یک فروشنده موضوع : انتشارات بازارایابی
 • مهندس تقی زاده موضوع : سفر به استان اردبیل
 • دکترحمیدطهماسبی فرد موضوع : برند-ارتباطات
 • میراحمد امیرشاهی موضوع : برند
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندینگ عاطفی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 36 (مرداد و شهریور 1393)
 • پرویز درگی موضوع : مشتری نوازی
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : روش های پایداری کار و کسب ها؟
 • برندها و برندسازی موضوع : دنیای اقتصاد
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت فروش
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : روش های فروش-بخش دوم