• دکتر سحر گلکاری موضوع : شب نشینی
 • دکتر محمد ابراهیم محجوب موضوع : رابطه بین شناخت تاریخ و فرهنگ کشوربا عرضه و تقاضا
 • نژده هوانسیان موضوع : معضلات برند؟
 • جناب آقای دکتر علیرضا داداشی موضوع : 20 گفتار فروش و بازاریابی
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی-بخش دوم
 • پرویز درگی و عوامل رادیو صدای بازاریابی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • دکتر آسیاچی موضوع : رقابت در فروشندگی
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش اول
 • مهندس محسن ایلچی موضوع : روابط عمومی تجاری و تفاوت آن با تبلیغات؟
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برند سازی تا رسیدن به اوج
 • استاد شیوا شمشیردار موضوع : برند اجتماعی-بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش دوم
 • جناب آقای محمدیاسر سعیدی موضوع : منابع انسانی در شرایط بحرانی
 • دکتروحید ناصحی فر موضوع : بازاریابی تجاری
 • استاد مهدی قراچه داغی موضوع : راه نفوذبردلها چگونه دیگران را متقاعد کنید