• دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند
 • مهندس حضرتی موضوع : سفر به استان قزوین
 • مهندس شنبه زاده موضوع : سفر به استان ایلام
 • الهام کیان مهر موضوع : ذهن کارآفرینان
 • مهندس تقی زاده موضوع : سفر به استان اردبیل
 • بابک مروانی موضوع : فروشهای سازمانی
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندسازی تا رسیدن به اوج
 • استاد بهرام خیری موضوع : کتاب نشانه شناسی بازاریابی
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : صادرات
 • دکتر شهربانو قلی پورفریدونی موضوع : مفهوم بازاریابی تجربی؟
 • جناب آقای مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : آیا روند تحقیقات بازار از کمی به کیفی تغییر کرده است؟
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : تعیین پورسانت
 • دیجیتال مارکتینگ موضوع : استراتژی محتوای دیجیتال کوکاکولا
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : چگونه استخدام شویم؟
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : مصاحبه و استخدام برون سازمانی یا درون سازمانی؟