• توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • محسن جاویدموید-محمدرضاحسن زاده جوانیان موضوع : مطبوعات
 • داشبوردهای مدیریت -بخش اول موضوع : داشبورد-مدیریت-بازاریابی
 • برندسازی یک هفته ای موضوع : متخصصان بدون مرز
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : شغل من کو❓
 • بابک مروانی موضوع : سوال در حوزه فروش
 • راهکارهای فروش از زبان یک فروشنده موضوع : انتشارات بازارایابی
 • تبلیغات در عصر جدید موضوع : تبلیغات در عصر جدید
 • دکتر احمد راه چمنی موضوع : تله های فروش
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با آقای خرمشاهی
 • رضا ایزدی موضوع : مشتریان شاکی
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : قیمت گذاری