• دکتر مسعود نصرت آبادی موضوع : مدیر نوروبیز از خانواده tmba
 • تبلیغات محیطی موضوع : کتاب مهربان
 • مهندس رضا نورایی موضوع : حق انتخاب مصرف کننده؟
 • مهندس هاشمعلی حسنی موضوع : تخفیفات غیرمتعارف فروشگاهی
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • دکتر حمیده عطافر موضوع : تفاوت بازاریابی استراتژیک و غیر استراتژیک؟
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ؟تفاوت کوچینگ و مشاوره؟
 • پرویز درگی و عوامل رادیو صدای بازاریابی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • مهندس مرزبانی موضوع : معرفی کتاب خلاقیت و کار افرینی دو بال پرواز ما
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 52(آذر و دی 1395) میزگرد این شماره: اعتبارسنجی در شرکتهای پخش و توزیع در ایران
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : صادرات
 • دیجیتال مارکتینگ موضوع : استراتژی محتوای دیجیتال کوکاکولا
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات بخش سوم
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-زبان بدن-