• بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • دکتر فرهاد بدیع موضوع : صنعت پخش-بخش اول
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : تخریب و آشوب برندهای موفق دنیا
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس سویدانلوئی موضوع : سفر به خراسان شمالی
 • مهندس محسن ایلچی موضوع : روابط عمومی تجاری و تفاوت آن با تبلیغات؟
 • دکتر مسعود نصرت آبادی موضوع : مدیر نوروبیز از خانواده tmba
 • استاد ودایع موضوع : رویکرد زبان بدن در مذاکره
 • دکترمحمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش اول)
 • برندسازی یک هفته ای موضوع : متخصصان بدون مرز
 • بابک مروانی موضوع : سوال در حوزه فروش
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول
 • مهندس لیلاکرد افشار موضوع : بازاریابی بین المللی-بازاریابی جهانی-بازاریابی-مذاکره
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : روش های فروش-بخش دوم
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجتال مارکتینگ