• توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 39 (مهر و آبان 1393) عنوان میزگرد: بازاريابي ورزشي؛ ‌چالشها و راهكارها
 • دکتر فرهاد بدیع موضوع : صنعت پخش-بخش اول
 • فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • حمید سپید نام-مسترتیستر موضوع : برندینگ شخصی
 • مهندس امیررضاکشاورز موضوع : اهمیت جمع اوری دیتا و بانک اطلاعاتی در کار و کسب
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : روش های پایداری کار و کسب ها؟
 • پرویز درگی و عوامل رادیو صدای بازاریابی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : وفادارسازی مشتریان
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • دکتر مرتضی عماد زاده موضوع : اقتصاد
 • دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند
 • دکتر وحید محلاتی موضوع : صنعت پخش و آینده پژوهی
 • مهندس رضا نورایی موضوع : حق انتخاب مصرف کننده؟
 • استاد فرانک جواهر دشتی موضوع : شب نشینی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد-روش های فروش-بخش اول