• مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران موضوع : انتشارات بازارایابی
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : پرسنال برندینگ
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : روش های فروش-بخش دوم
 • جناب آقای سعید قدوسی نژاد موضوع : سختی کارهای سخت
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 52(آذر و دی 1395) میزگرد این شماره: اعتبارسنجی در شرکتهای پخش و توزیع در ایران
 • دکتر مسعود نصرت آبادی موضوع : مدیر نوروبیز از خانواده tmba
 • تبلیغات پنهان در بازاریابی موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکتر محسن ایلچی موضوع : نقش رسانه و تبلیغات
 • دکتر مهرنوش دارینی موضوع : افسردگی شغلی؟و راهکارهای مقابله با آن؟
 • دکتر سارا کشگر موضوع : مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
 • دکترمنیژه حقیقی نسب موضوع : تجارت الکترونیک_بخش دوم
 • دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند
 • پرویز درگی موضوع : مشتری نوازی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : موانع اصلی تولید؟
 • دکتر شهربانو قلی پورفریدونی موضوع : مفهوم بازاریابی تجربی؟