• رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی-بخش دوم
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : صادرات
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش اول
 • تبلیغات محیطی موضوع : کتاب مهربان
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش دوم)
 • جناب آقای جعفر واعظی موضوع : کارافرینی
 • مهندس لیلا کرد افشار موضوع : آشنایی با چالشهای فرهنگی در مذاکرات تجاری بین المللی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : قیمت گذاری
 • کارن امانی موضوع : سخنوری و سخنرانی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : معرفی کتاب
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش اول
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • دکتر میر احمد امیرشاهی موضوع : آنچه از تعریف برند باید بدانید"بخش اول
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ؟تفاوت کوچینگ و مشاوره؟