• دکتر محمود آسیاچی موضوع : قیمت گذاری
 • جناب آقای سید احمد دلیری موضوع : فرآیندهای کاروکسب
 • استاد رضا سراجی موضوع : طراحی المان های هویت برنددر مسیرشناخت برند
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد-روش های فروش-بخش اول
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بازاریابی و چالشهای فرهنگی در بازار بخصوص بازاربیمه
 • دکترمجتبی امیری موضوع : صنعت پخش
 • دکتر سید محسن علامه موضوع : مبانی مدیریت دانش
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : ویژگی های برند مورد علاقه جوانان
 • جناب آقای مهندس ناصر مرزبانی موضوع : کارآفرینی
 • بازاریابی الکترونیک موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر آذر کفاش پور موضوع : معرفی کتاب
 • دکترمحمد بلوریان تهرانی موضوع : فروش
 • استاد شیوا شمشیردار موضوع : برند اجتماعی-بخش دوم
 • استاد سلمان یافت آبادی موضوع : ساختار برند-قسمت دوم
 • جناب آقای مهندس احمد دلیری موضوع : مدیریت فرآیندهای کاروکسب
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات