• جناب آقای سیاح نیا موضوع : مصاحبه و استخدام برون سازمانی یا درون سازمانی؟
 • مهندس رضا نورایی موضوع : حق انتخاب مصرف کننده؟
 • جناب آقای دکتر احمدرضا فتوت موضوع : روانشناسی سازمانی صنعتی- بخش اول
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 41 (بهمن و اسفند 1393) میزگرد این شماره: تجربه‌ی مدیران توسعه بازار شرکتهای مصرفی و صنعتی در ایران
 • استاد محمد پیام بهرام پور موضوع : فن بیان و سخنوری
 • مهندس خلیل جعفرپ یشه موضوع : ایین برندسازی برند
 • دکتر حسین وظیفه دوست موضوع : نقش انجمن علمی بازاریابی در رشدبازاریابی و فروش؟
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادی-بخش دوم
 • دکترمحمدخرم موضوع : چالش های موجود در کار و کسب
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش دوم)
 • گوینده فریماه اولیایی موضوع : آداب 13 بدر برگرفته از کتاب طهران قدیم نوشته جعفر شهری
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : قیمت گذاری در بازار پرنوسان امروز