• دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : صادرات
 • مهندس تجلی موضوع : سفر به استان کرمان
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش اول
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 48(فروردین و اردیبهشت 1395)تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی در گفت و گو با دکتر امین اسداللهی
 • صنعت پخش موضوع : صنعت پخش-بازاریابی-نگاه بازارا
 • دكتر امين اسداللهي موضوع : نقشه راه بازاریابی
 • برندسازی تا رسیدن به اوج موضوع : انتشارات بازارایابی
 • تبلیغات پنهان در بازاریابی موضوع : انتشارات بازارایابی
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بیمه
 • استاد فرانک جواهر دشتی موضوع : شب نشینی
 • مهندس سعید جارودی موضوع : آینده پژوهی
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : نورومارکتینگ کشف دریچه ای جدید به ذهن
 • مهندس حضرتی موضوع : سفر به استان قزوین
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • دکتر فرهاد بدیع موضوع : صنعت پخش-بخش اول
 • دکتر سحر گلکاری موضوع : شب نشینی