• بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویاسلامت
 • مجید اجاقی موضوع : فروشنده،فروش گام به گام بیمه عمر
 • مهندس رضا نورایی موضوع : حق انتخاب مصرف کننده؟
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • مهندس حسین آقا خانلو موضوع : شبکه سازی و هم افزایی
 • دکتر فرهاد بدیع موضوع : صنعت پخش-بخش اول
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس ضیایی موضوع : سفر به هرمزگان
 • دکتر سهیل سهیلی زاده موضوع : افزایش مهارت های ذهنی
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : استراتژی های منابع انسانی برای نیروهای سازمان در شرایط بحران
 • طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش دوم)
 • سید سعید میرواحدی موضوع : چه کسانی کار افرین هستند؟
 • جناب آقای سید احمد دلیری موضوع : فرآیندهای کاروکسب
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • استاد ودایع موضوع : رویکرد زبان بدن در مذاکره
 • دیجیتال مارکتینگ موضوع : استراتژی محتوای دیجیتال کوکاکولا