• طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بیمه
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : نبایدهای کسب و کار های کوچک و کارافرینانه
 • تبلیغات محیطی موضوع : کتاب مهربان
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس بزرگ نیا موضوع : سفر به تهران
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی
 • استاد منصور مجدم موضوع : باید و نباید های قیمت گذاری چگونه بر موانع قیمتی غلبه کنیم؟
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش اول
 • استاد بابک مروانی موضوع : فروش به شرکت ها و سازمانها
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-بخش دوم
 • مریم عبدلی موضوع : حس برند
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش اول
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-زبان بدن-
 • چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟ موضوع : چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟
 • دکترمحمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • مهندس تقی زاده موضوع : سفر به استان اردبیل