• لیلاکردافشار موضوع : نامه های تجاری بین المللی
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • دکترامیراخلاصی موضوع : برندسازی برای اشخاص
 • جناب آقای مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : تاثیر فرهنگ بر برند
 • مهندس لیلاکرد افشار موضوع : بازاریابی بین المللی-بازاریابی جهانی-بازاریابی-مذاکره
 • فرهاد تبریزی موضوع : طراحی محیط های تجاری
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت و بازاریابی در عصر آشوب و تلاطم بازارها
 • دکترمریم شهابی موضوع : نهایی کردن فروش
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • استاد سلمان یافت آبادی موضوع : ساختار برند-قسمت دوم
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : وفادارسازی مشتریان
 • نژده هوانسیان موضوع : معضلات برند؟
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : تخریب و آشوب برندهای موفق دنیا
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با آقای خرمشاهی
 • دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند
 • دکتر فرانک جواهردشتی موضوع : موانع و راهکارهای حمایت از کالای ایرانی