• توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 52(آذر و دی 1395) میزگرد این شماره: اعتبارسنجی در شرکتهای پخش و توزیع در ایران
 • میراحمد امیرشاهی موضوع : برند
 • محسن جاویدموید-محمدرضاحسن زاده جوانیان موضوع : مطبوعات
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش دوم
 • آقای میثم ایرانپناه موضوع : نقش فریب در روابط بین فردی تا کسب و کارها
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت و بازاریابی در عصر آشوب و تلاطم بازارها
 • دکتروحید ناصحی فر موضوع : بازاریابی تجاری
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش اول
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: بازاریابی سیاسی؛ نقشها و وظایف آن در بازاریابی انتخابات در گفت و گو با دکتر مسعود کیماسی و ریحانه بحری نژاد
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • استاد محمد پیام بهرام پور موضوع : فن بیان و سخنوری
 • دکتر مرتضی عماد زاده موضوع : اقتصاد
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول
 • تبلیغات در عصر جدید موضوع : تبلیغات در عصر جدید
 • سرکار خانم دکتر آرام طاعتی موضوع : بازاریابی انبوه در سیاست
 • بازاریابی الکترونیک موضوع : دیجیتال مارکتینگ