• داشبوردهای مدیریت -بخش اول موضوع : داشبورد-مدیریت-بازاریابی
 • دکتروحید ناصحی فر موضوع : بازاریابی تجاری
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش دوم
 • استاد سلمان یافت آبادی موضوع : ساختار برند-قسمت دوم
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: بازاریابی سیاسی؛ نقشها و وظایف آن در بازاریابی انتخابات در گفت و گو با دکتر مسعود کیماسی و ریحانه بحری نژاد
 • چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین
 • دکتر سارا کشگر موضوع : مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
 • دکترنادر وهاب آقایی موضوع : شب نشینی
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت فروش
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت تبلیغات
 • مهدی فیضی موضوع : مزیت رقابتی
 • دکترمحمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 36 (مرداد و شهریور 1393)
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : قیمت گذاری