• جناب آقای محمدیاسر سعیدی موضوع : منابع انسانی در شرایط بحرانی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد- فروش-بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول-14 خرداد
 • دکتر نادر وهاب آقایی موضوع : خدمات پس ازفروش وفادارسازی مشتریان یاجبران زحمت
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • نقش بازاریابی در حل مشکلات زیست محیطی موضوع : بازاریابی-مشکلات زیست محیطی
 • بابک بادکوبه موضوع : تبلیغات
 • مهندس حسین آقا خانلو موضوع : شبکه سازی و هم افزایی
 • ماهیگیری در باتلاق موضوع : شبکه اندیشه
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش دوم
 • لیلا کرد افشار موضوع : مذاکره بین المللی
 • دکترمحمدخرم موضوع : چالش های موجود در کار و کسب