• دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات بخش سوم
 • دکتر میر احمد امیر شاهی موضوع : آنچه از تعریف برند باید بدانید"بخش دوم
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • جناب آقای دکتر علیرضا داداشی موضوع : 20 گفتار فروش و بازاریابی
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بازاریابی و چالشهای فرهنگی در بازار بخصوص بازاربیمه
 • لیلاکردافشار موضوع : نامه های تجاری بین المللی
 • خلیل جعفر پیشه موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • منیژه حقیقی نصب موضوع : بازاریابی دیجیتال مارکتینگ
 • دکترشاهین شاکری موضوع : بازاریابی اینترنتی
 • دکتر حمیده عطافر موضوع : تفاوت بازاریابی استراتژیک و غیر استراتژیک؟
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • شیوا شمشیر دار موضوع : برند اجتماعی-بخش اول
 • سرکار خانم ندا حسینی موضوع : تولید محتوا
 • استادمسعود نجفی موضوع : شب نشینی-بازاریابی ورزشی
 • دکتر بلوریان تهرانی موضوع : معرفی کتب