• مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس بزرگ نیا موضوع : سفر به تهران
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : طراحی کمپین تبلیغاتی دیجیتال مارکتینگ
 • استاد بابک مروانی موضوع : فروش به شرکت ها و سازمانها
 • مهندس حسن قاسمی موضوع : لجستيک؟مدیریت زنجیره تامین
 • استادمحسن میرزایی موضوع : 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان
 • دکتر فرهاد بدیع موضوع : صنعت پخش-بخش اول
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • فرهاد تبریزی موضوع : طراحی محیط های تجاری
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد- فروش-بخش دوم
 • دکتر شهربانو قلی پورفریدونی موضوع : مفهوم بازاریابی تجربی؟
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : روش های فروش-بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش دوم
 • دکترعبدالرضارضایی نژاد موضوع : ممیزی بازاریابی
 • داشبوردهای مدیریت -بخش اول موضوع : داشبورد-مدیریت-بازاریابی
 • مهندس یوسفی فر موضوع : شیوه های تبلیغاتی و مدیریتی و نحوه عرضه کالا در نوین چرم
 • استاد منصور مجدم موضوع : باید و نباید های قیمت گذاری چگونه بر موانع قیمتی غلبه کنیم؟