• گفتگو با جناب آقاي جعفر واعظی موضوع : نویسنده کتاب درک و دریافت انیاگرام