• مهندس لیلاکرد افشار موضوع : بازاریابی بین المللی-بازاریابی جهانی-بازاریابی-مذاکره
 • ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • دکترآرش بهجو موضوع : شبکه های اجتماعی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : وفادارسازی مشتریان
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : محتوای سایت
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • دکتر آسیاچی موضوع : رقابت در فروشندگی
 • رضا ایزدی موضوع : مشتریان شاکی
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • لیلا کرد افشار موضوع : مذاکره بین المللی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : قیمت گذاری
 • دکتر محسن ایلچی موضوع : نقش رسانه و تبلیغات