• استاد محمد پیام بهرام پور موضوع : فن بیان و سخنوری
  • دکترمحمدخرم موضوع : چالش های موجود در کار و کسب
  • مهندس افراز موضوع : کارافرینی
  • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
  • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
  • استاد رضا ایزدی موضوع : بیمه
  • تبلیغات در عصر جدید موضوع : تبلیغات در عصر جدید
  • صنعت پخش موضوع : صنعت پخش-بازاریابی-نگاه بازارا
  • نقش بازاریابی در حل مشکلات زیست محیطی موضوع : بازاریابی-مشکلات زیست محیطی
  • معرفی بخش جدید رادیو صدای بازاریابی به نام نگاه بازار موضوع : نگاه بازار